คุณภาพทางการศึกษาที่ได้รับความไว้วางใจ

ปัจจุบันโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ในประเทศไทยมีทั้งหมด 5 สาขาและได้นำหลักสูตรการเรียนการสอนสิงคโปร์และหลักสูตรสหราชอาณาจักรมาใช้เป็นหลักพื้นฐาน คณะนักการศึกษา บุคคลากรมืออาชีพของโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ ได้อุทิศตนในการสร้างการศึกษาที่มีคุณภาพดีเลิศให้กับผู้เรียน เพื่อให้มั่นใจว่าโรงเรียนมีการรักษาระดับมาตรฐานการศึกษาที่ดีเยี่ยม และได้สร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เป็นพหุวัฒนธรรม อีกทั้งยังวางแนวทางให้ผู้เรียนรักการเรียนรู้ตลอดชีวิตและเป็นผู้นำที่ดีในอนาคต
 

 

หลักสูตรอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของโรงเรียน

◼ หลักสูตรการเรียนรู้โดยให้เด็กเป็นศูนย์กลางสำหรับวัยเตรียมอนุบาล

◼ หลักสูตรการศึกษาที่มีชื่อเสียงของสิงคโปร์ในระดับประถมศึกษา

◼ เรียนรู้ทักษะการใช้ทั้ง 3 ภาษาคือ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาจีนและวิชาภาษาไทย ในทุกระดับชั้นเรียน

◼ บุคลากรครูผู้สอนนั้นทรงคุณวุฒิในด้านการสอนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในระดับสูง 

ทำไมจึงต้องเลือกเรียนที่เอสไอเอสบี
◼ การศึกษาแบบองค์รวมที่มีคุณภาพสูง
◼ หลักสูตรการดูแลเด็กเตรียมอนุบาลและนักเรียนระดับชั้นอนุบาลที่มีคุณภาพดีเลิศ

◼ นักเรียนมีความคล่องแคล่วในการใช้ทักษะภาษาอังกฤษ ภาษาจีนและภาษาไทย

◼ มีค่านิยมทางจริยธรรมที่โดดเด่นและความเป็นเลิศทางวิชาการ

◼ ครูผู้สอนที่ทรงคุณวุฒิ

◼ สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและการดูแลอย่างทั่วถึง

◼ มีความพร้อมทางทรัพยากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ดี มีคุณภาพ เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ของผู้เรียน

◼ มีทุนการศึกษามอบให้แก่ผู้เรียน
◼ มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรหลากหลาย
◼ ผู้ปกครองมีส่วนร่วม ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมในโรงเรียน

 


มาตรฐานสากล

เอสไอเสบีสาขาประชาอุทิศ เป็นโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยแห่งแรกที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการโดยคณะกรรมการประเมินผลสอบของประเทศสิงคโปร์ (SEAB) ให้เป็นศูนย์กลางการสอบสำหรับเด็กประถมศึกษา ของโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ (iPSLE) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 นอกจากนี้โรงเรียนยังได้รับการอนุมัติและรับรองจาก ศูนย์สอบนานาชาติของเคมบริดจ์ (CIE) ให้เป็นศูนย์กลางการสอบ และ ดำเนินการสอบ IGCSE และการสอบระดับมัธยมปลาย (A/AS Level) ตามหลักสูตรสหราชอาณาจักรด้วย เอสไอเอสบีได้รับการรับรองโดย กระทรวงศึกษาธิการของจีนให้เป็นศูนย์ฮันปัน เพื่อดำเนินการทดสอบความรู้ภาษาจีนสำหรับนักเรียนด้วย

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ ได้รับการรับรองและยกย่องจากสภาโรงเรียนนานาชาติ (CIS) ซี่งมีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับจากทั่วโลกในเรื่องการตรวจสอบดูแลมาตรฐานคุณภาพการศึกษาสากล และจากสมาคมโรงเรียนและวิทยาลัยแห่งนิวอิงแลนด์ (NEASC) อีกทั้งยังได้รับการยอมรับให้เป็นผู้ดำเนินการโครงการเยาวชนชั้นของโลกอย่างอิสระจาก The Duke
of Edinburgh's International Award Scheme

 

◼ การสอบเทียบวัดคุณภาพความรู้ความสามารถของแคมบริดจ์ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

◼ การสอบเทียบวัดคุณภาพความรู้ความสามารถของสิงคโปร์ IPSLE ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6